YET??T?R?C? ?LE SÖZLE?ME YAPMAK SURET?YLE ÖZEL ?ZNE TAB? DAMIZLIK GEBE DÜVE ?THALATI

Authors

  • SERHAT GÜNGÖR Selcuk University, Turkey
  • UĞUR ZÜLKADİR Selcuk University, Turkey

Keywords:

Damızlık, Düve, Hayvan İthalatı, Karantina

Abstract

Türkiye’de yeti?tirilen yerli ?rklar?n verimlerinin dü?ük oldu?unun tespitinden sonra, ülke hayvanc?l???n?n geli?tirilmesi ve hayvanlar?n verimlerinin art?r?lmas? amac?yla ülke d???ndan hayvan ithal edilmesine Cumhuriyetin ilk y?llar?nda ba?lanm??t?r. 1925 y?l?nda ba?layan bu çal??malar, 1937 y?l? ve 1947 y?l?nda d??al?mlarla devam etmi?tir. Yurtd???ndan getirilen ?sviçre Esmeri ve Simmental ?rklar?yla ülke içerisinde s???r ?slah çal??malar? yap?lm??t?r. Bu konuda Karacabey haras? merkez olarak seçilmi? ve buraya getirilen ?rklarla bölge ve ülke hayvanlar?n?n verimleri art?r?lmaya çal???lm??t?r. Bunu, en büyük d?? al?m olarak, 1986 y?l?nda yurtd???ndan Siyah Alaca ?rk?ndan 300.000 gebe düve ithalat? izlemi?tir. Sonuçta yurtd???ndan hayvan ithal edilmesi bir devlet politikas? haline gelmi?tir. Son y?llarda birçok özel i?letme hayvan ithalat?na devam etmektedir. Bir plan dahilinde yap?lan bu uygulaman?n esaslar?n?n ve uygulan?? biçiminin gösterilmeye çal???ld??? bu çal??mada, bu konunun do?ru yada yanl?? oldu?u de?il, özel i?letmelerin sözle?me ile yurtd???ndan özel izinle dam?zl?k hayvan getirmelerine ait prosedür anlat?lacakt?r.

Author Biographies

SERHAT GÜNGÖR, Selcuk University, Turkey

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Kampüs/KONYA

UĞUR ZÜLKADİR, Selcuk University, Turkey

Sorumlu yazar, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Kampüs/KONYA, uzulkad@selcuk.edu.tr

References

1. Anonim. 2017. Türkiye ?statistik Kurumu (TÜ?K). http://www.tuik.gov.tr/ (Eri?im Tarihi 23.02.2018).
2. Anonim. 2018. Konya Tar?m ve Orman Bakanl??? ?ube/?lçe Müdürlükleri 2017 Y?l? De?erlendirme ve Koordinasyon Toplant?s? Sonuç Raporu. https://konya.tarimorman.gov.tr/Belgeler/tydd_belge_2018/2018_sube_ilce_koord_topl_kitabi.pdf. Eri?im Tarihi: [10.07.2019].
3. Anonim. 2019a. Hayvanc?l?k Raporu, 2018. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas?. http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=29946&tipi=17&sube=0. Eri?im Tarihi: 10.07.2019.
4. Anonim. 2019b. Tar?m ve Orman bakanl??? resmi web sitesi. https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Hayvancilik/Ithalat-Ihracat/Buyukbas-Ihtalat-Ihracat?Ziyaretci=Ihracat-Ithalat. Eri?im Tarihi: 10.07.2019.
5. Odac?, Ö. 2019. Konya ?linin Ere?li ?lçesinde Özel Bir Süt S???rc?l?k ??letmesinde Yeti?tirilen Siyah Alaca S???rlar?n Baz? Süt ve Döl Verim Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, KONYA.

Published

2019-07-19

How to Cite

GÜNGÖR, S., & ZÜLKADİR, U. (2019). YET??T?R?C? ?LE SÖZLE?ME YAPMAK SURET?YLE ÖZEL ?ZNE TAB? DAMIZLIK GEBE DÜVE ?THALATI. CenRaPS Journal of Social Sciences, 1(1), 54-62. Retrieved from http://cenraps.org/journal/index.php/c/article/view/5

Issue

Section

Articles